แบบบันทึกกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน Online

แบบบันทึกกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน Online
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ประจำเดือน  กันยายน  2564
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ประจำเดือน  สิงหาคม  2564
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ประจำเดือน  กรกฎาคม  2564
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ประจำเดือน  มิถุนายน  2564
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3


Comments